-

و اما ؛ نیمه شبی من خواهم رفت  از دنیایی که مالِ من نیست  از زمینی که ؛ مرا بیهوده بِدان بسته‌ اند.
و اما ؛ نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مالِ من نیست از زمینی که ؛ مرا بیهوده بِدان بسته‌ اند.


--
Image result for $
-
چه فرقی دارد
پُشت میله ها باشی
یا در خیابان های شهر در حال قدم زدن
وقتی که آرزوهایت
در حبس باشند.
-

تفاوت دزدها و پولدارها در این است
که دزد مال ثروتمندان را میدزدد
اما پولدار اموال فقرا را...
-

امروز روز ایران است .. فرقی هم نداره . استقلا ل هم در قلبمان جای دارد .
امروز روز ایران است .. فرقی هم نداره . استقلا ل هم در قلبمان جای دارد .
-
نمیذآرم کسی بهت چپ نگآه کنه >:|
مآل خودمی خآنومی:)


رآبطه هآ_وقتی عآقآیی گوه اضآفی میخوره
و-هیچ غلطی نمیکنه- :/


--
SƦ
مشاهده پست‌های بیشتر